inspiratie door educatie

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden


Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onze website https://www.zeeuwsetandarts.nl

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Direct na betaling via Ideal voor de gekozen nascholingscursus ontvangt u per e-mail de bevestigingsbrief en de factuur.

Persoonlijke gegevens

Er wordt te allen tijde vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.

Annuleringsvoorwaarden

U hebt na de datum van inschrijving een bedenktermijn van 14 werkdagen.

Bij annulering tot vier weken voor de cursusdatum bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor enkele cursussen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Voor zover van toepassing worden deze bij de betreffende cursus vermeld.

Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk via e-mail naar penningmeester@zeeuwsetandarts.nl

Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse cursussen en opleidingen vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats.

Stichting de Zeeuwse Tandarts behoudt zich het recht voor een cursus of symposium te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

No show

Als u niet aanwezig bent op de cursus of het congres of niet tijdig annuleert, worden de volledige deelnamekosten niet gerestitueerd.

Vervanging

Bij verhindering kan een collega uw plaats innemen. Meldt u uw verhindering en/of vervanging van deelname dan zo spoedig mogelijk aan bij de Stichting de Zeeuwse Tandarts. Vervanging na het begin van een opleiding, cursus of congres is niet mogelijk.

Accreditatie

Stichting de Zeeuwse Tandarts streeft ernaar voor de verschillende tandheelkundige beroepsgroepen (bij voldoende belangstelling van de betreffende beroepsgroep) accreditatie te verkrijgen voor de aangeboden cursussen en symposia. Aan de in folders en op de website genoemde accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten dient u uw BIG-nummer of ander relevant nummer (afhankelijk van tot welke beroepsgroep u behoort) door te geven, dit wordt u ook gevraagd bij uw aanmelding. Na afloop van de cursus, congres of symposium zal uw presentie worden doorgegeven.U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw juiste BIG-nummer bij uw eerste registratie op de website.

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de nascholing het bijbehorende certificaat.Wilt u een nieuw certificaat ontvangen dan zijn hieraan kosten verbonden. Na voldoen van het betreffende bedrag wordt u het certificaat toegestuurd per post of per mail.

Auteursrecht

Het auteursrecht (copyright en eigendomsrecht) op de door Stichting de Zeeuwse Tandarts georganiseerde nascholingen en uitgegeven nascholingsmateriaal berust bij de Stichting, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. De deelnemers mogen de nascholingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

Na afloop van een nascholing worden de presentaties als pdf gedurende een aantal weken op onze website geplaatst, indien de spreker hiervoor toestemming heeft verleend. Deze pdf’s zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers aan de nascholing. Bent u geïnteresseerd in de presentaties en niet in de gelegenheid geweest de nascholing bij te wonen, dan kunt u vragen om toegang tot de gewenste presentatie(s). Hieraan zijn kosten verbonden (€10,00)